top of page

ВСИЧКО В ЗАСТРАХОВАНЕТО

  • професионализъм и лоялност !

  • съдействие при щети !

  • адекватност на вашите изисквания !

Гражданска отговорност

Предмет на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" е отговорността на физическите лица с постоянен адрес или разрешение за пребиваване в страната, както и юридическите лица със седалище в Република България, които са собственици, ползватели, държатели или водачи на моторни превозни средства, регистрирани в страната и на водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация, преминаващи или пребиваващи на територията на страната, които не притежават застраховка "Гражданска отговорност" по условията на международните договори, по които Република България е страна. 

Каско

По тази полица се застраховат сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в следните клаузи и разширения към тях по избор на Застрахования

Имущество

Застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани и малки фирми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page